Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на страницата за покупка на арт продукти и услуги от художничката Александрина Караджова – Акриста, чрез юридическото лице, което тя представлява, Акриста Арт ЕООД, които уреждат правилата за използването на https://www.acrista.com, включително сключването на договор за покупко-продажба.

2. АДМИНИСТРАТОР НА СТРАНИЦАТА

2.1. „Акриста Арт“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. София 1111, р-н „Слатина“, ж.к. Гео Милев, ул. „Едисон“ 34, с ЕИК 131255982.

2.2. „Акриста Арт“ ЕООД администрира електронния магазин www.acrista.com, наричан за краткост „Сайтът“. „Акриста Арт“ ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу „Акриста Арт“.

Можете да се свържете с Акриста Арт на телефон +359 88 7986879, или на и-мейл адрес acrista@acrista.com.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Регистрация – процесът на създаване на потребителски Профил на Клиента/Потребителя.

3.2. Клиент / Потребител – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

      3.2.1. получава достъп до Съдържанието чрез Сайта;

      3.2.2. прави покупка или поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Сайта.

3.3. Профил (на Клиента) – запис в базата данни на Сайта, съдържащ данните на Клиента / Потребителя, включително, но не само: имена, електронен адрес, телефонен номер, адрес(-и) за доставка, данни на фирма(-и) за фактуриране, история на покупките, натрупана отстъпка, профилна снимка или аватар.

3.4. Продавач – Акриста Арт;

3.5. Сайт – електронният магазин, хостван на уеб адреса www.acrista.com;

3.6. Чанта – секция (под-страница) в Сайта, която позволява на Клиента да добавя Продукти, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап;

3.7. Продажба (Покупка) – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Акриста Арт и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Сайта, желанието си за купуване на Продукти и/или Услуги.

3.8. Поръчка – Частен случай на Покупка (продажба), при която някой от добавените в Чантата продукти не е физически наличен към момента на създаване на продажбата, т.е. трябва да бъде произведен по Поръчка.

3.9. Продукт(-и) / Стока(-и) – Акриста Арт оригинални картини, репродукции (принтове), календари, каталози, ваучери, книги и всякакви други продукти, описани в някоя от подсекциите в меню "Портфолио", или всеки друг продукт, находящ се на Сайта.

3.10 Услуга(-и) – Професионални услуги, предоставяни от Акриста Арт, включително, но не само: създаване на картина по поръчка, консултация за арт аранжиране, консултация за арт осветление, и всякакви други услуги, описани в някоя от подсекциите в меню "Услуги", или всякак друга услуга заявена през Сайта.

3.10. Наличен продукт – Налични продукти са онези Продукти, които са вече произведени и могат да бъдат изпратени на клиента веднага след потвърждаване на Продажбата (например: готови оригинални картини, вече произведени Налични принтове, и др.)

3.11. Продукт по поръчка – продукти, които не са Налични и които могат да бъдат Поръчани, чието производство ще започне след потвърждение на Продажбата (например: принтове (репродукции) със специфично зададени от Клиента размери, Ваучери за подарък, Арт мебели или Картини по поръчка.

3.12. Принт (Репродукция) е висококачествен отпечатък на дадено изображение върху платно (канава). Акриста Арт използва много високо качество канава за основа на предлаганите принтове. За отпечатването им се използват широкоформатни принтери, които печатат с 10 цветни глави едновременно. Изходните файлове са получени чрез висококачествена студийна фотография.

3.13. Договор – представлява сключеният от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Продукти и/или Услуги през Сайта, въз основа на, и неразделна част от който са, настоящите общи условия за ползване на Сайта („Документа“).

3.14. Съдържание – цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет; Съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към Акриста Арт, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; Всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Акриста Арт на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние; Информацията на Сайта, свързана със Стоките и Услугите, и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време; Информацията на Сайта, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и Услугите, и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;

3.15. Търговско съобщение – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно продукти и услуги, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.16. Транзакция – действието а) от страна на Клиента по изплащане на поръчани Продукти и/или Услуги чрез Сайта, към Акриста Арт, или б) от страна на Акриста Арт по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Сайта, осъществявани според указания в Продажбата начин, или по друг начин, писмено договорен между Клиента и Продавача.

3.17. Спецификация(-и) – всички характеристики и/или описания на Стоки и/или Услуги, така както са посочени в описанието им.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Акриста Арт обвързват всички Клиенти на Сайта.

4.2. Всяко използване на Сайта означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Акриста Арт си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Сайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. В случай на такава промяна Акриста Арт ще публикува на Сайта изменената версия на Документа. Към всяка сделка през Сайта се прилагат общите условия, които са в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.

4.5. Акриста Арт се стреми и полага съществени усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид техническите особености и разлики в технологиите за цифров пренос и отпечатване на изображения, Акриста Арт уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.6. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

4.7. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Акриста Арт не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.  

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да направи Покупка или да Поръча и купи Продукт(-и) и/или Услуга(-и) през Сайта, като направи Покупка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Акриста Арт от негово име.

5.2. Акриста Арт ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Покупката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Акриста Арт прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. Акриста Арт има правото да не достави част или всички Продукти от Покупката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Акриста Арт уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Акриста Арт е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта или Услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Акриста Арт и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готова за изпращане. Такова съобщение съдържа уведомление, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за детайли относно доставката, ако е избрана тази опция.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Акриста Арт, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Акриста Арт и Клиента.  

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Сайта с цел създаване на Покупки/Поръчки е позволен на всеки регистриран Клиент. Извършването на електронни продажби към нерегистрирани потребители / Клиенти през сайта не се допуска.

6.2. Акриста Арт си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Покупка или Поръчка, и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на Акриста Арт или трето лице. При това положение право на Клиента е да се обърне към Акриста Арт, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи Акриста Арт не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.

6.3. Всички цени на Стоки в Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN). Сайтът позволява превалутиране на цените в евро (EUR) със справочна цел (основно за купувачи извън България).

6.4. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата Транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Освен ако не е упоменато друго, Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, символи, текстове и/или мултимедийно съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Акриста Арт.

7.2. Нищо в сключения между Акриста Арт и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Акриста Арт последният да копира и разпространява Акриста Арт Продукти и/или Съдържание, освен с изричното съгласие на Акриста Арт.

7.3. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие от Акриста Арт за това, и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Акриста Арт и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Акриста Арт, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

7.8. Акриста Арт позволява използването на авторски изображения, на свои произведения на изкуството, само за нетърговски цели, и само при спазване на следните условия:

        а) Задължително посочване на автора. За целта може да се използва името на художника зад Акриста Арт - Александрина Караджова, нейният псевдоним - Акриста (или изписан на латиница Acrista), или юридическото лице Акриста Арт (или изписано на латиница Acrista Art).

        б) Препоръчително поставяне на връзка към Сайта (acrista.com).

        в) Абсолютно се забранява модифицирането на изображенията по какъвто и да било начин, включително, но не само: кадриране, рязане, ретуширане, премахване на водни знаци и т.н.,

8. ПОКУПКИ И ПОРЪЧКИ

8.1. Клиентът може да прави Покупки или Поръчки чрез Сайта, като добавя желаните Продукти и/или Услуги в своята Чанта за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши съответната Продажба.

8.2. Добавянето на Продукти и/или Услуги в Кошницата, без Продажбата да бъде приключена не води до регистрацията на Продажбата и автоматичното запазване на Продуктите или Услугите.

8.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Акриста Арт във връзка с изпълнението на Продажбата и/или Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането им. Клиентът дава разрешение на Акриста Арт да предостави тези данни на избрания доставчик на куриерски услуги за нуждите на доставката на закупените Стоки, когато този Метод за доставка е избран

8.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Акриста Арт да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената покупка/поръчка или сключения Договор.

8.5. Акриста Арт има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на продажбата/поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

      а) неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

      б) осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;

      в) предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

8.6. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора сключен от разстояние в законово установения срок. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги или от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. Във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние, Клиентът може да се свърже с Акриста Арт чрез и-мейл на acrista@acrista.com или по телефон на +359 88 7986879. Връщането може да се осъществи лично или чрез куриерска услуга. В случай на връщане чрез куриерска услуга разхода за нея е за сметка на Клиента.

8.7. Акриста Арт се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на връщане на съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

8.8. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Клиенти, при положение, че целостта на закупената Стока и нейната търговската опаковка не са повредени.

9. КАРТИНИ ПО ПОРЪЧКА

Акриста Арт предлага услуга по създаване на картини специално за конкретен случай или конкретни пространства, по зададени от Клиента параметри. Създадените по този начин картини са Продукти по поръчка. Ако страните не са се договорили друго, създаването на тези произведения на изкуството по поръчка отговоарят на посочените в тази глава общи клаузи.

9.1. Картините по поръчка не могат да бъдат копия на вече продадени картини. Те могат да са базирани на съществуваща картина като сюжет/тема, но във всички случаи са произведения със собствено излъчване.

9.2. Конкретните сюжет, размери, цветова гама, усещане, срок за изпълнение, дата на стартиране на проекта и други детайли за Картините по поръчка се договарят предварително писмено с Клиента.

9.3. Минималният срок за изпълнение на Картина по поръчка е 30 (тридесет) работни дни от предварително посочената от Акриста Арт дата за започване на работа по нея.

9.4. Акриста Арт изпраща оферта за създаване на Картина по поръчка, която включва стойността на картината, включително външно/крайно рамкиране, начална дата и срок за изпълнение.

9.5. След одобрение на офертата от страна на Клиента, Акриста Арт създава малък формат идеен проект за визуализиране, който се изпраща на Клиента за одобрение.

9.6. След одобрение на идейния проект, от страна на Клиента, Клиентът заплаща авансово 50% (петдесет процента) от уговорената цена на услугата.

9.7. Когато е готова Картината по поръчка се изпраща за рамкиране, а Клиентът получава известие за това, както и покана да заплати остатъка от договорената стойност на Услугата.

9.8. Клиентът има право да откаже създаването на Картината по поръчка във всеки момент преди да е одобрил малкият идеен проект.

9.9. В случай на отказ от поръчката след представен и одобрен идеен проект, Акриста Арт има правото да задържи авансовата сума като компенсация за вложените време, енергия и материали, и потенциални пропуснати ползи до този момент.

10. ПОКУПКА И ПОРЪЧКА НА ПРИНТОВЕ

10.1. Не всички картини на Акриста Арт могат да бъдат закупени или поръчани като Принт (репродукция). Картините, за които това е възможно могат да бъдат намерени чрез използване на съответния филтър в портфолиото с оригинални картини.

10.2. Наличните принтове са вид Наличен продукт, който може да бъде закупен веднага. Те са предварително отпечатани, в някои случаи и рамкирани, с определени от Акриста Арт размери.

10.3. От картините, за които има възможност да се създават Принтове, но от които в момента няма Наличен Принт или Наличният принт не е в размера, който ви трябва, може да Поръчате принт.

10.4. Поръчка на Принт може да направите, като избере опцията "Поръчай Лимитиран Принт" под някоя от картините, за които това е позволено.

10.5. Принтове, Налични или по Поръчка, могат да се създават само от вече продадени оригинални картини. Ако дадена картина (оригинал) е все още налична в сайта, може да я закупите, но не и да поръчате принт от нея.

10.6. Размерите на Принтовете по поръчка се задават от Потребителя по време на поръчката, чрез съответните слайдери за размер, или полетата за ръчно въвеждане на размер.

10.7. Размерът на поръчания принт е ограничен да отговаря на съотношението на страните на оригиналната картина, като минимума и максимума на размерите зависи от изходния файл. Минималните и максималните размери са оказани в информационното поле за всяка картина, от която може да бъде поръчан принт.

10.8. Ако желаете да поръчате принт с нестандартен размер (кадриран в пропорция различна от тази на оригиналната картина, или в по-голям размер, например за фото тапет) трябва да се свържете с Акриста Арт за допълнително споразумение.

10.9. Всички Принтове се предлагат в ограничен тираж (Лимит), който определя колко е максималния общ брой копия/репродукции, които могат да бъдат направени от дадена картина, без значение от размерите на Принта. Информация за поредността на Принта и лимита за съответната картина се поставят върху готовия принт.

10.10. При достигане на лимита, от съответната картина няма да бъдат произвеждани повече принтове.

11. ЗАПАЗВАНЕ/РЕЗЕРВИРАНЕ НА КАРТИНА

11.1. Акриста Арт позволява запазването (резервиране) на картина чрез капариране.

11.2. Можете да запазите картина за период не повече от 20 (двадесет) дни.

11.3. Запазването става чрез заплащане на депозит от 20% (двадесет процента) от цената на картината.

11.4. Ако след изтичането периода на запазване от 20 (двадесет) дни, не изплатите остатъка от сумата, картината се обявява за налична, а депозитът се задържа като компенсация за пропуснати ползи.

12. ВАУЧЕРИ

12.1. Акриста Арт предлага закупуването на ваучери със специфично избрана от Потребителя/Клиента стойност.

12.2. Ваучерите могат да бъдат електронни или физически:

        а) Електронните ваучери се изпращат до посочена от клиента електронна поща, като опционално може да бъде избрана и конкретна дата за тяхното изпращане. Електронните ваучери са във формат .pdf (Portable Document Format).

        б) Физическите ваучери се отпечатват на картон и ламинират, за което в Покупката/Поръчката на Клиента се начислява такса за отпечатване. Ваучерите се изпращат в елегантен подаръчен плик по куриер до посочен при добавянето в кошницата от Потребителя/Клиента адрес.

12.3. Без значение от вида на ваучера, той съдържа заглавно изображение, стойност, уникален код и текстово съобщение, избрани от Потребителя/Клиента в момента на купуването им.

12.4. При закупуването на ваучер, натрупаната клиентска отстъпка не се прилага при заплащане на избраната от клиента стойност на ваучера.

12.5. Ваучерите са безсрочни и могат да бъдат използвани както в Сайта, така и за офлайн покупка.

12.6. Срещу ваучерите не могат да бъдат получени пари. Те могат да се ползват единствено като паричен еквивалент при покупката/поръчката на Акриста Арт продукти или услуги.

12.7. При използване на ваучер в дадена покупка, в случай, че получателят на ваучера избере продукт(и) с по-висока стойност от стойността на ваучера, той има възможност да доплати остатъка с някой от достъпните методи за плащане.

12.8. При използване на ваучер в дадена покупка, в случай, че получателят на ваучера избере продукт(и) с по-ниска стойност от стойността на ваучера, ваучера ще бъде използван изцяло, а разликата между стойността на ваучера и стойността на покупката не подлежи на възстановяване.

13. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

13.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Акриста Арт, те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: поддържане на актуална клиентска база данни, включително регистриране на Продажби/Поръчки, изпращане на поръчани продукти и изпълнение на Услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Покупки/Поръчки или разглеждане на исканията им;

13.2. С предоставянето на свои данни на Акриста Арт (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Акриста Арт или трети лица, които са куриери, или други доставчици на услуги, свързани с реализирането на направените от Клиента Покупки.

13.3. С изключение на описаните в т. 13.1. и 13.2. случаи, както предвидените от законите на р. България случаи за предоставяне на информация по съдебно нареждане, Акриста Арт не разкрива данни за клиентите си на трети страни по никакъв повод. 

14. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

14.1. С абонирането си за Акриста Арт нюзлетър Клиентът дава съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

14.2. Клиентът може да се откаже си от съгласието си, дадено на Акриста Арт за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като се свърже с Акриста Арт по и-мейл или телефон, или като използва автоматичната функционалност в Профила си.

14.3. Възможно е Акриста Арт да използва анонимно вашите данни в общи бази от данни, статистически обработвани за нуждите пазарни и потребителски проучвания. Вашите данни не се предоставят на трети страни освен за изрично упоменатите случаи в глава 13. Поверителност от настоящия Документ.
Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време като се свържете с Акриста Арт.

14.4. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

15. МЕТОДИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ.

15.1. Цените на Стоките, обявени в Сайта, са в български левове и са крайни.

15.2. Цената и начинът на плащане са посочени във всяка Продажба.

15.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото българско законодателство.

15.4. Акриста Арт издава на Клиента фактура за закупените и доставени Продукти и/или извършени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

15.5. Акриста Арт издава фактура за всяка продажба извършена през Сайта. Фактурите са със упоменат метод на плащане "по банков път", включително тези за плащания с наложен платеж, на базата на споразумение между Акриста Арт и доставчика на куриерски услуги. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез изпращането ѝ по и-мейл, до адресът посочен от Клиента в неговия Профил. В случай на нужда, Клиентът може да се свърже с Акриста Арт на посочените на Сайта е-мейл и/или телефон и да поиска изпращане на фактура до друг и-мейл. В случай, че Клиентът желае да получи фактура на хартиен носител, такава може да бъде изпратена чрез куриер, като Клиентът заплаща за куриерската услуга.

15.6. Сайтът поддържа следните платежни методи:

    - С наложен платеж (чрез избрания доставчик на куриерски услуги). Методът е достъпен само за територията на България.

    - С банков превод (чрез посочените по време на продажбата банкови реквизити на Акриста Арт). Методът е достъпен за всички Клиенти, независимо ог локацията и избраните продукти.

    - С банкова карта или микросметка (чрез e-Pay). Плащането с банкова карта през виртуалния POS терминал на e-Pay е достъпно за всички клиенти, независимо ог локацията и избраните продукти. Плащането с e-Pay микросметка е достъпно за регистрирани потребители на e-Pay. Особеност на ползвания виртуален POS терминал е невъзможността за плащане с някои банкови карти, издадени в САЩ, Канада и Австралия.

    - С банкова карта или микросметка (чрез PayPal). Плащането с банкова карта през виртуалния POS терминал на PayPal е достъпно само за клиенти извън България. Плащането с PayPal микросметка е достъпно за регистрирани потребители на PayPal извън България.

15.7. При плащания с банкова карта, данните за платежните карти на Клиента няма да бъдат достъпни за Акриста Арт, нито ще бъдат съхранявани от Акриста Арт, а само от издателя на съответната платежна карта или от друг субект, упълномощен да предоставя услуги за съхранение на идентификационни данни на картата.

15.8. Упълномощени субекти за предоставяне на услуги по съхранение на картови данни са платформите:

      а) ePay.bg оперирана от „Изипей“ АД, дружество, учредено и опериращо съгласно българското законодателство, вписано в Търговския регистър с единен идентификационен номер 131344648, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Иван Вазов 16, и

      б) PayPal.com оперирана от PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (“PayPal”), с адрес 22-24, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg и ДДС идентификационен номер LU22046007

15.9. Акриста Арт позволява заплащането на стоки и услуги на обща стойност над 500 (петстотин) лева на изплащане (вноски).

15.10. Позволява се разсрочване на плащането в до 6 последователни месеца, включително месеца в който е направена Поръчката/Покупката.

15.11. При Поръчки/Покупки на изплащане не се прилага натрупаната клиентска отстъпка.

15.12. Потребителите/Клиентите възползвали се от тази опция получават известия, на посочената от тях в профила им електронна поща, за дължимата вноска всеки месец, като могат да изплатят повече от една вноска във всеки един момент.

15.13. В случай, че след шестият (последен) месец от срока на изплащане, Поръчката/Покупката не е изплатена напълно, Акриста Арт ЕООД си запазва правото да начисли наказателни лихви в размер на 1% от стойността на цялата Покупка/Поръчка, за всеки месец забавяне, но не повече от 10% от цялата стойност на Поръчката/Покупката.

16. МЕТОДИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ

16.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

16.2. Акриста Арт ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващи документи, ако има такива.

16.3. Акриста Арт, чрез своя доставчик на куриерски услуги, ще извършва доставката на Стоките до всяка държава попадаща в зоната на обслужване на избрания доставчик на куриерска услуга.

16.4. За доставки извън Европейския съюз, Русия, САЩ, Канада и Австралия, може да се наложи допълнително договаряне на условията на доставка, между Акриста Арт и Клиентът, в зависимост от дестинацията и достъпните към момента на поръчката/покупката възможности за доставка. Акриста Арт си запазва правото да откаже изпълнението на такива поръчки, ако счита, че изпращането на стоките е твърде рисково, изисква твърде много ресурси или е невъзможно с достъпните доставчици на куриерски/транспортни услуги.

16.4. С изключение на стоките дефинирани в т. 12.5., всички останали предлагани от Акриста Арт Стоки, публикувани на Сайта се доставят за сметка на Клиента.

16.5. Оригинални картини на стойност над 500 лв. се изпращат за сметка на Акриста Арт, но само за територията на р. България. За доставка на оригинални картини извън р. България Акриста Арт си запазва правото да начислява допълнително такса за доставка, в зависимост от избраната дестинация и метод на доставка.

16.6. За територията на р. България Акриста Арт изпраща Стоките до клиента с включена куриерска функция „Преглед“, като Клиентът имам право при получаване на Стоката да я приеме или откаже. 

17. ГАРАНЦИИ

17.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство.

18. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

18.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Акриста Арт с предаването им на Клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

18.2. Освен ако страните писмено не са се уговорили друго, с купуването на оригинална картина Клиентът се съгласява, че Акриста Арт запазва правото да възпроизвежда (репродуцира, отпечатва), физически или дигитално, закупената от Клиента картина когато и в каквито количества иска, на всякакъв вид носител или технология за възпроизвеждане.

19. ОТГОВОРНОСТ

19.1. Акриста Арт не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Акриста Арт.

20. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, описана в глава 13. Поверителност, както глава 21. Използване на "Бисквитки", където са описани данните, които се обработват в рамките на вашата сесия, чрез "бисквитки".

20.1. Акриста Арт използва различни софтуерни продукти за статистическа обработка на трафичните данни от Сайта.

21. ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"

21.1. Този Сайт използва "бисквитки" за да съхранява данни свързани с вашата сесия, включително съдържание на вашата Чанта, използвани филтри и настройки. Използвайки Сайта вие се съгласявате с използването на "бисквитки" от страна на Акриста Арт.

22. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

22.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

22.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

23. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

23.1. Приложимо към настоящия договор е българското законодателство. Приемайки настоящите общи условия, Клиентът разбира и се съгласява, че евентуалните спорове, възникнали между Акриста Арт и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища. Договорите за покупко-продажба, сключени между Клиент и Акриста Арт през Сайта се решават от компетентния български съд в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

24. ПОКУПКА НА РАЗСРОЧЕНО ИЗПЛАЩАНЕ

24.1. Оригиналните картини на стойност над 500 лв могат да бъдат закупени разсрочено на вноски до 6 месеца. Това става на детайлната страница на конкретната картина с избор на опцията за Закупуване с разсрочено плащане.


24.2. Получаването на картината става с Приемо-предавателен протокол, след платена първа вноска за нея, но тя остава собственост на автора до окончателното й изплащане.

 

24.3. Разсрочването важи за последователни месеци.


24.4. В случай, че Клиентът е с натрупан % отстъпка, при разсрочване той не се прилага.
Ако в Чантата има добавена вноска за оригинал на разрочване и друг продукт, например принт, % отстъпка ще се приложи само върху принта.


24.5. В История на поръчките в профила на Клиента на сайта се съхранява информация за направените вноски. Всеки месец до пълното изплащане на картината, Клиентът ще получава напомнящ е-мейл за предстояща вноска.


24.6. Възможно е предсрочно изплащане на картината, като Клиентът посети профила си на сайта и/или направи банков превод за остатъка.

 

24.7. За стойността на картината Клиентът получава фактура, за която е предоставил реални данни за адрес.

 

24.8. При забавяне на изплащането на вноски с повече от 1 месец, без да е посочена причина за това, Акриста Арт има право да прекрати направената Поръчка и да поиска връщането на картината във вида, в който е получена от Клиента. Направените до момента вноски могат да бъдат задържани за пропуснати ползи.

 

24.9. Приемането от страна на Клиента на Общите условия при Покупка на разсрочено плащане има силата на договор между него и Акриста Арт ЕООД.

Чанта

Няма добавени продукти в чантата

Сайтът ми използва “бисквитки”, за да работи добре. Ако искате да разберете какви данни се записват в тях, натиснете тук. Продължавайки напред, вие се съгласявате с тази функционалност.

OK